Regulamin sklepu

1
Właściciel sklepu i miejsce prowadzenia działalności

 1. Sklep strojemikolaja.pl, zwany dalej "Sklepem", prowadzony jest przez firmę Santas, Saints and Co. sp. z o.o. z siedzibą w Józefosławiu (05-509) przy ul. Kwadratowej 7/14, NIP 123-135-03-09, REGON 367119886, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000674981, nr BDO 000393284. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł, opłacony w całości. Pod powyższym adresem siedziby Sklep nie prowadzi sprzedaży, adres ten stanowi wyłącznie miejsce prowadzenia działalności - siedzibę zarządu.
  Zwroty towaru wynikające z odstąpienia od umowy, rękojmi, bądź wymiany rozmiaru przyjmowane są pod adresem:


  Santas, Saints and Co. sp. z o.o.
  ul. Kwadratowa 7/14
  05-509 Józefosław

 2. Odbiór osobisty oraz prezentacja towaru jest możliwa w Warszawie w punktach odbioru osobistego, których lista znajduje się w dokumencie "Wysyłka", po potwierdzeniu przez Sklep dostępności danego produktu w danym punkcie odbioru (za potwierdzenie uznaje się w szczególności pojawienie się odpowiedniej opcji na liście dostępnych metod wysyłki przy składaniu zamówienia) i wcześniejszym umówieniu terminu.

2
Ceny

 1. Wszystkie ceny, o ile nie zaznaczono inaczej, zawierają podatek VAT i są podane w złotych polskich.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie w dowolnym momencie (zmiana cen następuje w momencie publikacji nowej wersji cen na stronie Sklepu), wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, wycofania towarów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany cen nie dotyczą zamówień, które zostały złożone przed publikacją zmienionej ceny.

3
Składanie zamówień i przekazywanie zamówień do realizacji

 1. Zamówienia w Sklepie można składać za pośrednictwem witryny www.strojemikolaja.pl, portali aukcyjnych, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie.
 2. Zamówienie na stronie internetowej Sklepu składa się poprzez wykonanie następujących czynności: dodanie wybranych produktów do koszyka, przejście do koszyka (przycisk "Zamów / Zobacz koszyk"), a następnie w kolejnych krokach koszyka rejestracja lub wybór zakupów bez rejestracji, (opcjonalne) podanie innego adresu dostawy niż adres podany przy rejestracji lub w formularzu zakupów bez rejestracji, wybór metody wysyłki, następnie metody płatności i zatwierdzenie przyciskiem Kup. Składanie zamówienia można również rozpocząć od rejestracji. Klienci wcześniej zarejestrowani w miejsce rejestracji logują się do Sklepu.
 3. Otrzymanie zamówienia przez Sklep jest potwierdzane wiadomością email wysłaną przez Sklep, z wyjątkiem sytuacji kiedy kupujący złożył zamówienie telefonicznie i nie podał adresu email.
 4. Od momentu przejścia do koszyka (po rejestracji, zalogowaniu lub wybraniu opcji zakupów bez rejestracji) do ekranu wyboru metody wysyłki włącznie wyświetlana jest cała zawartość koszyka i możliwa jest jej korekta poprzez usunięcie niektórych produktów lub zmianę liczby sztuk (ta druga możliwość tylko do ekranu, na którym można podać dane do wysyłki włącznie). Możliwy jest także powrót na stronę główną w celu uzupełnienia koszyka o kolejne produkty. Z kolei od ekranu, na którym można podać dane do wysyłki, do ekranu wyboru metody wysyłki włącznie, wyświetlane są podane dane rejestracyjne i dane do wysyłki i możliwa jest ich korekta. Korekta wszystkich wyżej wymienionych danych możliwa jest także aż do momentu zatwierdzenia metody płatności poprzez powrót na jeden z poprzednich ekranów. Także po złożeniu zamówienia jego treść dostępna jest na stronie Sklepu w sekcji Twoje konto --> Historia zamówień.
 5. Przed przyjęciem zamówień niestandardowych, Sklep może zażądać od kupującego pisemnego potwierdzenia zamówienia. W szczególności dotyczy to zamówień towarów wykonywanych według specyfikacji kupującego i zamówień płatnych (choćby częściowo) po dostawie. W razie wystąpienia konieczności pisemnego potwierdzenia zamówienia, kupujący zostanie o tym poinformowany.
 6. Zamówienie jest przekazywane do realizacji w momencie otrzymania przez Sklep płatności lub, za zgodą Sklepu, potwierdzenia dokonania płatności (w przypadku przedpłaty) lub otrzymania zamówienia (w przypadku wyboru płatności przy odbiorze). O przekazaniu zamówienia do realizacji kupujący zostanie poinformowany poprzez wiadomość email, z wyjątkiem sytuacji kiedy kupujący złożył zamówienie telefonicznie i nie podał adresu email.
 7. Zamówienie określone przez kupującego jako płatne z góry (przedpłatą) zostanie anulowane przez Sklep po 7 dniach roboczych od jego złożenia, jeżeli przed upływem tego czasu na konto Sklepu (bankowe lub w systemie płatniczym, z którego Sklep korzysta) nie wpłynie pełna kwota odpowiadająca wartości zamówienia (termin ten nie dotyczy zamówień płatnych w systemie ratalnym).
 8. W uzasadnionych przypadkach Sklep może odmówić realizacji zamówienia wcześniej przekazanego do realizacji. W szczególności może to nastąpić w przypadku złożenia zamówienia przez kupującego, który wcześniej nie odebrał zamówionej przesyłki bądź dokonał zwrotu towaru, a także w przypadku zamówienia o wysokiej wartości lub wysokim koszcie dostawy płatnego przy odbiorze oraz w innych sytuacjach. O odmowie realizacji zamówienia kupujący zostanie poinformowany w terminie, w którym powinna nastąpić wysyłka towaru. W takim przypadku zamówienie może zostać przekazane do realizacji na warunkach specjalnych, po ich akceptacji przez kupującego. Jeżeli kupujący nie zaakceptuje przedstawionych mu warunków specjalnych, Sklep zwróci kupującemu przedpłaty, o ile ich dokonano, w ciągu 14 dni, w sposób opisany w pkt 16.
 9. Jeżeli dane zamówienia podane przez kupującego są niekompletne lub w inny sposób wadliwe, czas realizacji zamówienia wydłuża się o czas potrzebny na uzupełnienie danych.  Jeżeli dane nie zostaną uzupełnione w ciągu 7 dni od dnia, w którym kupujący został poproszony o uzupełnienie danych, zamówienie zostanie anulowane przez Sklep.
 10. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że dany towar jest dostępny w magazynie. W normalnych warunkach, kupujący składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu bądź portali aukcyjnych nie będzie miał możliwości zamówienia towaru, który nie jest dostępny w magazynie. Jednak w przypadku braku zamówionego towaru w magazynie (całości zamówienia bądź jego części) lub wystąpienia innych przeszkód w realizacji zamówienia, kupujący, po otrzymaniu stosowanej informacji od Sklepu, podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia: częściowa realizacja z późniejszym uzupełnieniem zamówienia, o ile jest możliwa (wymagana dodatkowa opłata za drugą przesyłkę) lub bez późniejszego uzupełnienia zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania na przygotowanie zamówienia do wysyłki (skompletowanie zamówienia) lub anulowanie zamówienia.  W przypadku anulowania bądź częściowej realizacji zamówienia bez jego późniejszego uzupełnienia, sklep dokona zwrotu nienależnej części przedpłaty, o ile została wpłacona, w przeciągu 14 dni w sposób opisany w pkt 16. O trudnościach w realizacji zamówienia kupujący zostanie poinformowany w terminie, w którym powinna nastąpić wysyłka towaru, chyba że siła wyższa uniemożliwi wysłanie takiej informacji.
 11. Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu bądź anulować zamówienie do momentu wysyłki towaru (zwykle na krótko przed otrzymaniem maila informującego o zmianie statusu zamówienia na Wysłane) poprzez kontakt e-mailem na adres: sklep@strojemikolaja.pl lub telefonicznie. W niektórych przypadkach zmiana wprowadzona w zamówieniu może spowodować zmianę momentu przekazania zamówienia do realizacji w ten sposób, że nowym momentem przekazania zamówienia do realizacji staje się moment dokonania zmiany w zamówieniu przez kupującego. Możliwość zmiany zamówienia nie dotyczy zamówień złożonych w formie pisemnej, potwierdzonych podpisem zamawiającego (zastrzeżenie to w żadnym wypadku nie narusza prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 27 i następnych).
 12. Jeżeli na mocy niniejszego regulaminu lub przepisów prawa kupującemu przysługuje zwrot dokonanej płatności, zostanie ona zwrócona tą samą drogą, którą została dokonana płatność lub w sposób określony przez kupującego, a jeżeli nie jest to możliwe, Sklep zwróci się do kupującego z prośbą o wybór innej formy zwrotu. Za odpowiednik pobrania i wpłaty gotówkowej na rachunek bankowy Sklepu uważany jest pocztowy przekaz pieniężny na adres, na który wysłano zamówienie.

4
Dowód zakupu

 1. Do wszystkich zamówień wystawiana jest faktura, z wyjątkiem zamówień złożonych przez konsumentów (definicja konsumenta patrz pkt 27), z dostawą w formie odbioru osobistego, dla których wystawiany jest paragon.
 2. Nabywca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Z zastrzeżeniem pkt. 17, faktura zostanie wysłana do kupującego automatycznie w momencie, lub do jednej godziny po, dostarczeniu zamówienia, z wyjątkiem zamówień dla których formą dostawy jest odbiór osobisty, w przypadku których faktury są wystawianie i wysyłane ręcznie, z zachowaniem terminu ustawowego. W momencie dostarczenia zamówienia kupujący otrzyma mailem także treść regulaminu Sklepu oraz zapis składu swojego zamówienia wraz z cenami zamówionych artykułów i ceną dostawy.
 3. Na życzenie kupujących będących firmami, po złożeniu zamówienia wystawiana jest faktura pro-forma (automatycznie po wybraniu odpowiedniej opcji w procesie składania zamówienia).

5
Formy płatności

 1. Formy płatności akceptowane przez Sklep określa osobny dokument (dokument "Płatności").

6
Wysyłka

 1. Koszt dostawy wyceniany jest indywidualnie dla każdego zamówienia w sposób automatyczny w czasie jego składania.
 2. Czas realizacji zamówień wysyłkowych wynosi 1 dzień roboczy (licząc od dnia przekazania zamówienia do realizacji – patrz pkt 10) plus czas dostawy, który jest uzależniony od formy wysyłki i kraju, do którego zamówienie jest wysyłane (patrz dokument "Wysyłka"). Czas realizacji odbiorów osobistych (przygotowania zamówień do odbioru osobistego) może być dłuższy niż wymieniony wyżej czas realizacji zamówień wysyłkowych.
 3. Dostawa przesyłki pod wskazany adres możliwa jest tylko w godzinach pracy firmy realizującej dostawę. Doręczyciel nie jest zobowiązany do realizacji dostawy w godzinach wskazanych przez kupującego.
 4. Jeżeli przesyłka została wysłana na podany przez kupującego adres i w terminie określonym w niniejszym regulaminie (w tym w terminie wydłużonym, o którym w pkt. 14 regulaminu, ale pod warunkiem że kupujący wyraził na niego zgodę; warunek ten zachowuje ważność także wtedy, gdy działała siła wyższa uniemożliwiająca uzyskanie zgody kupującego lub w terminie, o którym mowa w pkt. 13), w przypadku jej nieodebrania przez kupującego pomimo podjęcia przez firmę realizującą dostawę określonej umownie liczby prób doręczenia lub upłynięcia terminu, po którym przesyłka zwracana jest do Sklepu, kupujący podejmuje decyzję odnośnie dalszej realizacji zamówienia, mając do wyboru ponowną wysyłkę towaru, której warunkiem jest powtórne uiszczenie przez kupującego opłaty za wysyłkę powiększonej o koszt zwrotu towaru do Sklepu (o ile Sklep poniósł taki koszt), lub zwrot kwoty równej cenie zakupu, pomniejszonej o koszt wysyłki towaru, koszt zwrotu towaru do Sklepu (o ile Sklep poniósł taki koszt) i koszt zwrotu pozostałej sumy kupującemu. W drugim przypadku przedpłata, o ile miała miejsce, zostanie zwrócona w ciągu 14 dni w sposób opisany w pkt. 16. Zasady wymienione w niniejszym punkcie nie naruszają prawa konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w pkt. 27 i następnych.
 5. Zgodnie z ustawą Kodeks cywilny z dnia 23. kwietnia 1964 roku kupujący, który otrzymał przesyłkę z zamówieniem, obowiązany jest zbadać ją pod kątem ewentualnych ubytków lub uszkodzeń powstałych w transporcie. Jeżeli kupujący stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, to jest zobowiązany dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika za szkodę.
 6. Szczegółowe zasady wysyłki towaru określa osobny dokument (dokument "Wysyłka”).

7
Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z obowiązującym tekstem ustawy z dnia 30. maja 2014 roku o prawach konsumenta kupujący będący osobą fizyczną, którego zakup nie jest bezpośrednio związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, zwany dalej Konsumentem, może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie (odstąpić od umowy sprzedaży) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki (lub ostatniej z przesyłek, jeżeli zamówienie było realizowane partiami), o ile złożył zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, emaila lub telefonicznie. Towary oferowane w Sklepie nie podlegają wyjątkom od prawa do zwrotu, chyba że zostały wyprodukowane na indywidualne zamówienie klienta (zazwyczaj takie towary nie są jednak prezentowane na stronie sklepu).
 2. Warunkiem odstąpienia od umowy jest złożenie w wyżej wymienionym terminie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży (zalecamy skorzystanie z tego formularza, choć nie jest to wymagane). Do zachowania terminu wystarczy nadanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar do Sklepu na swój koszt w ciągu 14 dni od daty nadania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (do zachowania terminu wystarczy nadanie przesyłki przed jego upływem). Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Na warunkach określonych w pkt. 27-29 i z zastrzeżeniem pkt. 31 Sklep zwróci kupującemu kwotę równą cenie zakupu towaru wraz z kosztem wysyłki, z tym że koszt wysyłki zostanie zwrócony wyłącznie do wysokości ceny najtańszego sposobu wysyłki oferowanego przez Sklep. Jeśli kupujący zwraca tylko niektóre z przedmiotów zamówionych w ramach jednej przesyłki, Sklep zwróci kupującemu wyłącznie kwotę, o jaką koszt przesyłki byłby niższy, gdyby kupujący od razu zamówił wyłącznie te przedmioty, których nie zwrócił, przyjmując do obliczenia różnicy najtańsze sposoby wysyłki oferowane przez Sklep. Pieniądze zostaną zwrócone kupującemu niezwłocznie (nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy), jednak nie wcześniej, niż w momencie otrzymania zwracanego towaru od kupującego lub otrzymania dowodu nadania zwracanego towaru, w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej, w sposób określony w pkt. 16.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Koszt odesłania towaru do Sklepu nie podlega zwrotowi.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki, o której mowa w pkt. 29, wynikające z winy przewoźnika ani za uszkodzenie lub kradzież towaru dokonane w toku dostarczania takiej przesyłki.
 8. W przypadkach, w których z zawarciem umowy sprzedaży ze Sklepem wiązało się zawarcie umowy kredytowej z bankiem na sfinansowanie zakupu, zainicjowanej w trakcie składania zamówienia, odstąpienie kupującego od umowy sprzedaży na warunkach określonych w pkt. 27 i następnych jest również skuteczne w odniesieniu do umowy kredytowej. Sklep poinformuje bank o odstąpieniu kupującego od umowy.

8
Rękojmia (reklamacje) i wymiana rozmiaru

 1. Sklep zobowiązany jest dostarczyć kupującemu towar wolny od wad, tj. zgodny z umową.
 2. Zgodnie z obowiązującym tekstem ustawy Kodeks cywilny z dnia 23. kwietnia 1964 roku Sklep jest odpowiedzialny za wady towaru, o których kupujący nie wiedział przed zawarciem umowy, a które istniały przed wydaniem towaru kupującemu i zostały stwierdzone przez kupującego przed upływem dwóch lat od daty wydania mu towaru i w stosunku do których złożono żądanie wobec Sklepu (patrz pkt 37) nie później niż w ciągu roku od daty stwierdzenia występowania wady, z tym że jeżeli kupującym jest Konsument, odpowiedzialność Sklepu w żadnym razie nie może wygasnąć przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada została stwierdzona przed upływem roku od daty wydania towaru kupującemu, to w razie braku przeciwnych dowodów przyjmuje się, że wada istniała w momencie wydania towaru kupującemu. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, to Sklep nie jest odpowiedzialny za wady, o ile kupujący nie zbadał towaru w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie lub nie zawiadomił Sklepu o wadzie niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Jeżeli Sklep jest odpowiedzialny za wadę towaru, kupujący może wybrać pomiędzy jednym z czterech żądań:

  a) usunięcia wady; Sklep zobowiązany jest usunąć wadę w rozsądnym czasie i bez nadmiernej uciążliwości dla kupującego, może jednak odmówić, jeśli jest to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu z kosztem wymiany towaru na wolny od wad, a jeśli kupujący jest przedsiębiorcą, to także wówczas, gdy koszty usunięcia wady przewyższają cenę towaru; jeśli Sklep odmówił usunięcia wady, kupujący może wybrać jedno z pozostałych żądań wymienionych w niniejszym punkcie, na warunkach opisanych w odpowiednim podpunkcie,

  b) wymiany towaru na wolny od wad; Sklep zobowiązany jest wymienić towar na wolny od wad w rozsądnym czasie i bez nadmiernej uciążliwości dla kupującego, może jednak odmówić, jeśli jest to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu z kosztem usunięcia wady, a jeśli kupujący jest przedsiębiorcą, to także wówczas, gdy koszty wymiany towaru na wolny od wad przewyższają cenę towaru; jeśli Sklep odmówił usunięcia wady, kupujący może wybrać jedno z pozostałych żądań wymienionych w niniejszym punkcie, na warunkach opisanych w odpowiednim podpunkcie,

  c) obniżenia ceny (obniżka musi być proporcjonalna do zmniejszenia wartości towaru wynikającego z wady, konieczne jest przedstawienie przez kupującego konkretnej propozycji); Sklep zobowiązany jest zaakceptować prawidłowo wyliczoną obniżkę, chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni towar na wolny od wad lub usunie wadę, z tym że jeżeli kupujący jest Konsumentem, może on zamiast zaproponowanej przez Sklep wymiany towaru zażądać usunięcia wady i odwrotnie, chyba że takie żądanie byłoby niemożliwe do spełnienia albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu z kosztem sposobu zaproponowanego przez Sklep (z tego uprawnienia Konsumenta wynika ciążący na Sklepie obowiązek zawiadomienia Konsumenta o odmowie obniżenia ceny i sposobie, w jaki Sklep zamierza doprowadzić towar do zgodności z umową – poprzez usunięcie wady czy wymianę towaru); jednak Sklep musi bezwzględnie zaakceptować prawidłowo wyliczoną obniżkę, jeśli rzecz była wcześniej wymieniana lub naprawiana przez Sklep albo jeśli Sklep odmówił wcześniej wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady,

  d) odstąpienia od umowy, możliwego tylko, jeśli wada towaru jest istotna; Sklep zobowiązany jest zaakceptować odstąpienie od umowy, jeśli wada towaru jest istotna, chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni towar na wolny od wad lub usunie wadę, z tym że jeżeli kupujący jest Konsumentem, może on zamiast zaproponowanej przez Sklep wymiany towaru zażądać usunięcia wady i odwrotnie, chyba że takie żądanie byłoby niemożliwe do spełnienia albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu z kosztem sposobu zaproponowanego przez Sklep (z tego uprawnienia Konsumenta wynika ciążący na Sklepie obowiązek zawiadomienia Konsumenta o odmowie akceptacji odstąpienia od umowy i sposobie, w jaki Sklep zamierza doprowadzić towar do zgodności z umową – poprzez usunięcie wady czy wymianę towaru); jednak Sklep musi bezwzględnie zaakceptować odstąpienie od umowy, jeśli rzecz była wcześniej wymieniana lub naprawiana przez Sklep albo jeśli Sklep odmówił wcześniej wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 4. Jeżeli kupujący zamierza skorzystać ze swoich uprawnień opisanych w pkt. 37, jest zobowiązany zawiadomić o tym Sklep w dowolnej formie, np. pocztą w formie papierowej, poprzez pocztę elektroniczną na adres: sklep@strojemikolaja.pl bądź telefonicznie. Sklep ustosunkuje się do żądania kupującego w ciągu 14 dni, a jeżeli tego nie zrobi i kupujący jest Konsumentem, to żądanie wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny zostaje z mocy prawa uznane za przyjęte bez zastrzeżeń.
 5. Jeżeli realizacja żądania kupującego zaakceptowanego przez Sklep wymaga odesłania towaru do Sklepu, Sklep odbierze towar od kupującego za pośrednictwem przewoźnika, przesyłką opłaconą przez Sklep, a kupujący zobowiązany jest udostępnić zapakowany towar przewoźnikowi w terminie umówionym pomiędzy stronami. Jeżeli jednak Sklep postanowi, że do zbadania zasadności żądania kupującego konieczne są oględziny towaru przez pracowników Sklepu, kupujący odeśle towar do Sklepu na swój koszt, który zostanie kupującemu zwrócony w przypadku uznania żądania kupującego za uzasadnione. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
 6. Jeżeli Sklep zrealizuje żądanie kupującego dotyczące odstąpienia od umowy sprzedaży, Sklep zwróci kupującemu również opłatę za wysyłkę, obliczoną jako różnica pomiędzy kosztem wysyłki zapłaconym przez kupującego, a kosztem wysyłki, jaki poniósłby kupujący, gdyby jego zamówienie nie zawierało towaru, od umowy sprzedaży którego kupujący odstąpił.
 7. Ze względu na brak technicznej możliwości wiernego oddania kolorów na ekranie komputera i różnice występujące pomiędzy poszczególnymi partiami surowca użytego do produkcji strojów, Sklep nie uzna reklamacji dotyczącej różnic odcieni pomiędzy zdjęciami prezentowanymi na stronie Sklepu a rzeczywiście dostarczonym towarem.
 8. Reklamacje dotyczące płatności dokonanych za pośrednictwem zewnętrznych serwisów (np. Dotpay.pl, Elavon, PayPal, Sofort) rozpatrywane są bezpośrednio przez operatora tego serwisu, który jest podmiotem odpowiedzialnym za ich prawidłowy przebieg. Sklep nie ma możliwości pośredniczenia w składaniu reklamacji. Dane kontaktowe operatorów dostępne są na ich stronach internetowych.
 9. Sklep jest również odpowiedzialny za niezgodność z umową, jeżeli nie wykona swoich zobowiązań w jej części dotyczącej samej wysyłki towaru (np. towar zostanie wysłany na adres inny niż podany przez kupującego, użyta zostanie inna metoda wysyłki niż wybrana przez kupującego, towar zostanie wysłany później, niż kupujący został zapewniony, bądź - w przypadku przesyłek nadanych za pośrednictwem usługi przewozowej o gwarantowanym czasie dostawy - pierwsza próba doręczenia przesyłki nastąpi później, niż wynikałoby to z deklarowanego przez Sklep czasu dostawy), o ile niezgodność z umową nie była wynikiem siły wyższej (siła wyższa rozumiana jest jako takie zdarzenia jak: wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe, strajki, katastrofy transportowe, ograniczenia w ruchu pojazdów, ataki hakerskie, awarie centrów danych i tym podobne). W takim wypadku kupujący ma prawo do rękojmi na zasadach opisanych w pkt. 37, który stosuje się odpowiednio.
 10. Na mocy dobrowolnej deklaracji Sklepu, kupujący ma prawo do bezpłatnej wymiany nieużywanego towaru na taki sam towar o innym rozmiarze, o ile jest on w danym momencie dostępny w magazynie. W takim wypadku kupujący odeśle zwracaną sztukę towaru do Sklepu na własny koszt i ryzyko, a Sklep na własny koszt i ryzyko wyśle kupującemu taki sam artykuł w wybranym przez kupującego rozmiarze.
 11. W razie sporu między Sklepem a Konsumentem, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na platformie ODR.
 12. Jeżeli z rozpatrzenia reklamacji kupującego wynika konieczność zwrotu kupującemu dokonanej płatności, zostanie ona zwrócona w ciągu 14 dni w sposób opisany w pkt. 16.

9
Ochrona prywatności i polityka stosowania cookies

 1. Zgodnie obowiązującym tekstem ustawy z dnia 29. sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że administratorem danych osobowych kupujących oraz osób, które wyraziły wolę subskrypcji elektronicznego biuletynu jest osoba wymieniona w pkt. 1 niniejszego regulaminu. Zbiór wyżej wymienionych danych osobowych jest zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerem 129045.
 2. Przetwarzanie danych osobowych kupujących odbywa się wyłącznie w celu realizacji złożonych przez nich zamówień.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówień.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania.
 5. Informacje reklamowe mogą być rozsyłane wyłącznie do kupujących, które wyraziły na to zgodę w procesie rejestracji oraz do osób, które wyraziły wolę subskrypcji elektronicznego biuletynu. Osoba, która wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji reklamowych bądź elektronicznego biuletynu, może swoją zgodę odwołać w dowolnym momencie pisemnie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Dane osobowe przetwarzane przez Sklep nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że jest to niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 48 i 51. W związku z tym dopuszczalne jest przekazanie danych osobowych podmiotom takim jak: firmy obsługujące wysyłkę na rzecz Sklepu, prowadzące księgowość Sklepu, obsługujące płatności na rzecz Sklepu, dostarczające systemy do prowadzenia kampanii marketingu bezpośredniego poprzez email (tylko w przypadku osób, które wyraziły zgodę na aktywności wymienione w pkt. 51) lub komunikacji poprzez SMS (jeśli komunikacja ma charakter reklamowy, to może ona być kierowana tylko do osób, które wyraziły zgodę na aktywności wymienione w pkt. 51). W każdym z przypadków udostępnienie danych będzie miało charakter jednorazowy i nastąpi tylko i wyłącznie w celu wykonania usług zleconych przez Sklep, a podmiot, któremu udostępniono dane, nie będzie miał prawa do ich wykorzystania do innych celów.
 7. Zgodnie z obowiązującym tekstem ustawy z dnia 16. lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne informujemy, że strona internetowa Sklepu zapisuje pliki cookie w urządzeniu końcowym, na którym jest wyświetlana. Są one przechowywane w urządzeniu użytkownika, a przy kolejnych wizytach na stronie internetowej Sklepu są przez nią odczytywane. Ma to na celu uzyskanie rzetelnych statystyk o ruchu na stronie oraz przechowanie sesji i ustawień użytkownika. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania i uzyskania przez stronę dostępu do plików cookie poprzez dostosowanie ustawień przeglądarki internetowej lub je usunąć, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.
 8. W przypadku kupujących realizujących płatność za pomocą serwisów zewnętrznych (np. Dotpay.pl, Elavon, PayPal, Sofort), dane związane z płatnością takie jak: dane karty kredytowej i numer konta bankowego, podane w trakcie realizacji płatności, wysyłane są bezpośrednio do serwisu realizującego płatność, stosownie do formy płatności wybranej przez kupującego, i są zabezpieczone przez ten serwis. Sklep nie otrzymuje wyżej wymienionych danych, co gwarantuje kupującemu bezpieczeństwo transakcji.
 9. Strony rejestracji, formularza zakupów bez rejestracji, logowania, koszyka i strony w sekcji Twoje konto są zabezpieczone przy pomocy połączenia szyfrowanego - protokołu SSL.
 10. Strona Sklepu korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (zwanego dalej "Google"). Google Analytics używa ciasteczek, które są plikami tekstowymi zapisanymi na urządzeniu użytkownika w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu korzystania ze strony Sklepu. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania ze strony Sklepu (łącznie z adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania ze strony Sklepu, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach i korzystaniem z Internetu, w tym reklam spersonalizowanych, raportów danych demograficznych i zainteresowań oraz remarketingu w sieci reklamowej i sieci wyszukiwania. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawnie, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zablokować korzystanie z ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w Twojej przeglądarce internetowej, jednak pamiętaj, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji Sklepu. Możesz również użyć narzędzia własnego Google do blokowania Google Analytics, które można pobrać tutaj. Korzystając ze strony Sklepu, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.
 11. Strona sklepu zawiera wtyczki serwisu społecznościowego Facebook.com, którego operatorem jest Facebook Inc., z siedzibą w 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone, nazywany dalej "Facebook". Podczas korzystania ze sklepu wtyczki Facebook łączą się z serwerami Facebook i pobierają informacje niezbędne do funkcjonowania wtyczki. Facebook otrzymuje informacje o adresach strony Sklepu, dacie i godzinie korzystania z serwisu oraz adresie IP użytkownika. Jeśli użytkownik jest zalogowany w serwisie Facebook, serwis ten jest w stanie powiązać wizytę na stronie z kontem użytkownika w tym serwisie. Jeśli Użytkownik kliknie przycisk „Lubię to” na stronie sklepu, informacja ta także zostanie przekazana do Facebook. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie przekazywania tych informacji, powinien wylogować się z konta Facebook.com przed wizytą na stronie Sklepu. Jeśli użytkownik nie posiada konta w Facebook.com, nadal istnieje możliwość że Facebook pobierze i zachowa informacje o jego adresie IP. Informacje o celu i zakresie informacji zbieranych i przetwarzanych przez Facebook, prawach użytkownika i opcjach ustawień mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych użytkowników można znaleźć w Polityce Prywatności Facebook. Aby uniknąć ładowania wtyczek Facebook, należy zainstalować dodatek "Facebook Blocker" do przeglądarki internetowej.


Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 17. listopada 2022 roku.